You are currently viewing กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6

กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 6

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong-Institute: MI) ในฐานะผู้ประสานงานหลักและผู้บริหารจัดการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5

สาขาที่กองทุน MKCF ให้ความสำคัญ มีจำนวน 7 สาขา ได้แก่

  1. วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
  2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  3. การเกษตรและการพัฒนาชนบท
  4. โครงสร้างพื้นฐาน
  5. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  6. สิ่งแวดล้อม และ
  7. ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่

สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ขอเชิญเสนอข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 6 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มการเสนอโครงการได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1wtpxQQQ2Z4lEcDKkI4RT0qDlRFfdb_Jh

ผู้ประสงค์ขอรับทุน โปรดนำส่งหนังสือที่ลงนามโดยผู้บริหารหน่วยงานและเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับจริงไปที่ กองการต่างประเทศ สป.อว. พร้อมนำส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ isaree.c@mhesi.go.th ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 โดยจะถือเอาวันที่ สป.อว. ลงตราประทับรับเอกสารเป็นสำคัญ


เอกสารต้นเรื่องhttps://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2022/03/3.29-424.pdf