You are currently viewing การประชุมสัมมนาความร่วมมือทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจีน-ไทย ครั้งที่ 3

การประชุมสัมมนาความร่วมมือทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจีน-ไทย ครั้งที่ 3

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาความร่วมมือทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษาจีน-ไทย ครั้งที่ 3 (The 3rd Forum on China-Thailand Higher Education Cooperation) ระหว่างงาน สัปดาห์แลกเปลี่ยนการศึกษาจีน-อาเซียน 2021 (China-ASEAN Education Cooperation Week: CAECW) ช่วงวันที่ 27-28 สิงหาคม 2564 ณ เมืองกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว และขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมงานในลักษณะ online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

การจัดงานครั้งนี้เป็นงานใหญ่ที่มีสถาบันอุดมศึกษาทั้งฝ่ายจีนและฝ่ายไทยลงทะเบียนเข้าร่วมงานทั้งหมด 94 แห่ง แบ่งเป็นสถาบัน อุดมศึกษาของจีน 60 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาของไทย 34 แห่ง การเข้าร่วมงานนี้ นับเป็นโอกาสอันดีสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของทั้งสองฝ่ายที่จะได้พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงค์จะเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนได้ที่ Online Registration (ewiedu.cn) หรือลงทะเบียนผ่านคิวอาร์โ์ค้ดข้างล่างนี้

หมายเหตุ: เจ้าภาพผู้จัดงานยังเปิดรับการลงทะเบียนเข้าร่วมงานจากสถาบันอุดมศึกษาไทย


เอกสารต้นเรื่อง: https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2021/08/84.pdf