You are currently viewing ทุน Fulbright Thailand

ทุน Fulbright Thailand

มูลนิธิการศึกษาไทย–อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครทุน 4 ประเภท ดังนี้

✅ ทุน Global UGRAD ปิดรับสมัคร 1 มีนาคม (เวลา 12.00 น.)
http://www.fulbrightthai.org/programs/2021-global-ugrad/

✅ ทุน SIR ปิดรับสมัคร 8 มีนาคม (เวลา 12.00 น.)
http://www.fulbrightthai.org/programs/scholar-in-residence/

✅ ทุน TEA ปิดรับสมัคร 31 มีนาคม (เวลา 14.00 น.)
http://www.fulbrightthai.org/programs/2022tea/

✅ ทุน TGS ปิดรับสมัคร 22 เมษายน (เวลา 17.00 น.)
http://www.fulbrightthai.org/programs/2022-tgs/