การเสนอโครงการด้านต่างประเทศเพื่อขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สถานวิเทศสัมพันธ์เปิดให้สาขาวิชา สทว. และ สทศ. เสนอโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล รหัส ก 2.1.4 ตั้งแต่บัดนี้ – 20 กุมภาพันธ์ 2564

งบประมาณเงินรายได้ ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล รหัส ก 2.1.4 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในโครงการประเภทต่าง ๆ ดังนี้

  1. การเดินทางไปเจรจาธุรกิจต่างประเทศเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันการศึกษา/องค์กรต่างประเทศ
  2. การเดินทางไปเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมวิชาชีพต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานเป็นสมาชิก
  3. โครงการความร่วมมือกับสถาบัน/องค์กรต่างประเทศเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ

ขอให้หน่วยงานพิจารณาจัดทำโครงการกับสถาบันที่มหาวิทยาลัย/หน่วยงานมีการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เป็นอันดับแรก

หน่วยงานสามารถดูข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการได้ ดังนี้

  1. เกณฑ์พิจารณาการเสนอโครงการด้านต่างประเทศเพื่อเสนอขอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ผลผลิตการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพวิชาการสู่มาตรฐานสากล รหัส ก 2.1.4 ประจำปี พ.ศ. 2565
  2. แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ
  3. ระเบียบ มสธ. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว พ.ศ. 2562 และระเบียบ มสธ. ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2563
  4. ข้อมูลสถาบันต่างประเทศที่มีการลงนามความร่วมมือกับ มสธ.

หากมีข้อสงสัยและคำถาม โปรดติดต่อ นางสาวรพีพรรณ แทนวันชัย นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ โทร. 7174

Days
Hours