ข้อมูลเอกสารร่างบทวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเรื่องการเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงร่างข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement: FTA) ไทย-สหภาพยุโรป ในบริบทวิสาหกิจของรัฐวิสาหกิจที่ได้รับสิทธิพิเศษหรือสิทธิประโยชน์ของรัฐและองค์กรที่ได้รับอำนาจผูกขาดจากรัฐ (State Enterprises, Enterprises Granted Special Rights or Privileges and Designated Monopolies) พร้อมนี้ ได้นำส่งข้อมูลเอกสารร่างบทวิสากิจฯ พร้อมคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ แบบสอบถามและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม มาเพื่อทราบ โดยสามารถดูได้ที่ https://shorturl.asia/P9jQt