You are currently viewing EU-ASEAN High-Performance Computing School

EU-ASEAN High-Performance Computing School

EU-ASEAN High-Performance Computing School เปิดรับสมัครเข้าร่วม One-week Intensive Program เพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการด้าน HPC และการประยุกต์ใช้ในงานด้านต่าง ๆ ให้กับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 5 – 10 ธันวาคม 2565

กลุ่มเป้าหมายนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ หรือนักศึกษาปริญญาเอก ที่มีความรู้เรื่อง HPC และประสบการณ์ด้าน computing
วันอบรม5 – 10 ธันวาคม 2565
สถานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สิทธิของผู้เข้าอบรม– ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครและการอบรม
– มีที่พัก อาหาร และการสนับสนุนการเดินทางภายในกรุงเทพฯ
– ผู้สมัครที่มีประวัติโดดเด่นจากนอกกรุงเทพมหานคร อาจได้รับทุนจัดสรรสำหรับการเดินทาง
วันหมดเขตสมัคร31 กรกฎาคม 2565

ผู้สนใจสมัคร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และ ลงทะเบียนได้ที่ www.hpcschool.net