การส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกี

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ได้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและตุรกีเป็นระยะ ๆ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาตุรกีจำนวน 2 แห่ง ที่ประสงค์จะมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาไทย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

สถาบันอุดมศึกษาตุรกีที่ประสงค์จะมีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้แก่

  1. Lokman Hekim University เป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ชั้นนำของกรุงอังการา มีหลักสูตรนานาชาติ และมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งของเครือโรงพยาบาลเอกชน Lokman Hekim ที่มีประวัติยาวนานเกือบ 90 ปี โดยมหาวิทยาลัยฯ เสนอความร่วมมือในสาขาการแพทย์ ทันตกรรม เภสัชกรรม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา และการแพทย์ดั้งเดิมและการแพทย์ทางเลือก
  2. OSTIM Technical University เป็นมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม มีหลักสูตรนานาชาติ และมีความโดดเด่นจากการมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับเขตอุตสาหกรรมพิเศษแห่งกรุงอังการา ซึ่งทำให้นักศึกษาได้รับโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจในเขตอุตสาหกรรมพิเศษดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยฯ เสนอความร่วมมือในสาขาวิศวกรรม สถาปัตยกรรมและการออกแบบ และเศรษฐศาสตร์และวิทยาการบริหาร

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lFYwgQldYhFzo-JRQoJvjYALQKjJwIfv

หากพิจารณาแล้วประสงค์จะมีความร่วมมือกับทั้งสองสถาบันสามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรง ทั้งนี้ โปรดแจ้งผลการพิจารณาให้ทาง สป.อว. ทราบทางอีเมล nuttinee.c@mhesi.go.th และสถานวิเทศสัมพันธ์ มสธ. ทางอีเมล stouinter@gmail.com


เอกสารต้นเรื่อง: https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/News90-Turkey.pdf