You are currently viewing UNESCO IIEP: SDG4-Planning for flexible learning pathways in higher education

UNESCO IIEP: SDG4-Planning for flexible learning pathways in higher education

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO International Institute for Educational Planning: UNESCO IIEP) มีกำหนดจัดประชุมนโยบายต่างประเทศ หัวข้อ “SDG4-Planning for flexible learning pathways in higher education” ทางออนไลน์ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2564 เพื่อหารือผลการวิจัยเชิงเปรียบเทียบนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ IIEP โดยมีกำหนดการตามลิงก์ข้างล่างนี้

การลงทะเบียน: ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ลิงก์ Eventbrite นี้ เมื่อลงทะเบียนแล้วจะได้รับอีเมลยืนยันและแจ้งว่าจะได้รับ ลิงก์สตรีมสด YouTube อีกครั้งในวันประชุม


กำหนดการ: https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2021/06/news77.pdf