You are currently viewing อบรมภาษาจีนขั้นสูง (ออนไลน์) ครั้งที่ 1

อบรมภาษาจีนขั้นสูง (ออนไลน์) ครั้งที่ 1

การอบรมวิชาการภาษาจีนข้ันสูงออนไลน์สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
กับหัวข้อการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ครั้งที่ 1

ความเป็นมาของโครงการ
ปี2020 เป็นปีที่ทุกคนได้รับผลกระทบการจากแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 ทางหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง จึงได้จัดโครงการ “การอบรมวิชาการภาษาจีนขั้นสูงออนไลน์ ครั้งที่ 1” และได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษานานาชาติชั้นนำของจีนมาบรรยายในครั้งนี้ โดยหวังว่าอาจารย์และผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยไทยจะเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติในอนาคต

การลงทะเบียน
จำนวนผเู้ข้าอบรมในครั้งนี้ 100 ท่าน

เงื่อนไขการลงทะเบียน
(1) เป็นอาจารย์ผู้สอนภาษาจีนและผู้บริหารในมหาวิทยาลัย
(2) เป็นผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาล (ความรู้ HSK 5 หรือเทียบเท่า)

ใบประกาศนียบัตร
หลังจากการอบรมเสร็จสิ้นจะต้องเขียนรายงาน 2000 ตัวอักษร ผู้ที่เขียนรายงานจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง คณะการศึกษานานาชาติจีน Chinese International Studies (เฉพาะผู้ที่ไม่ได้ถือสัญชาติจีน)

หัวข้อการอบรม: สถานการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มการพัฒนาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติในอนาคต

10 ต.ค. 638.30พิธีเปิด
9:00 – 11:00ลู่ เจี่ยนหมิง
สถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตของการเรียนการสอนภาษาจีน
14:00 – 16:00หลี่ อวี่หมิง
นโยบายภาษาจีน
11 ต.ค. 639:00 – 11:00เจียง ลี่ผิง
การเรียบเรียงตำราและการประยุกต์ใช้ในการสอนภายใต้มุมมอง
“รูปแบบการผสมการสอบและการสอน”
14:00 – 16:00เสิ่น ชู่อิง
การพัฒนาและการใช้แหล่งเรียนรู้ภาษาจีนออนไลน์
17 ต.ค. 639:00 – 11:00 หลิว สวิน
แนวคิดและลักษณะพิเศษของการเรียนการสอนภาษาจีน
14:00 – 16:00จาง ฮ่าว
แนวคิดและรูปแบบการเรียนการสอนภาษาจีนโพ้นทะเล
18 ต.ค. 639:00 – 11:00 ชุย ซีเหลียง โอกาสและความท้าทายของการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ
กำหนดการการบรรยาย (เวลาประเทศไทย)

ค่าลงทะเบียน
ยกเว้นค่าอบรม แต่มีค่าลงทะเบียน 300 บาท ต่อท่าน
โปรดโอนเงินมาที่บัญชี
ธนาคาร ธนชาต สาขาบำรุงเมือง ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีน
เลขที่บัญชี 214-6-01107-6
เมื่อโอนเงินเสร็จแล้ว โปรดแจ้งให้ทางเราทราบ เพื่อการตรวจสอบ
โปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
E-mail: tacu.thai@gmail.com
โทร: 02-2169791-3, 087-9228299

สแกนคิวอาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียน


จัดโดย
ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณาจักรไทย
ร่วมจัดโดย
สมาคมศิษยเ์ก่ามหาวิทยาลัยจีน
สำนักงานตัวแทนมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ประเทศไทย
ดำเนินงานโดย
คณะการศึกษานานาชาติจีน Chinese International Studies มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒ นธรรมปักกิ่ง