สัมมนาออนไลน์ Teaching and Learning During COVID-19 Pandemic

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการประชุม หัวข้อ Teaching and Learning During COVID-19 Pandemic โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก Open University Malaysia
ในรูปแบบ Webinar ผ่าน MS teams ในวันอังคารที่ 13 กรกฏาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และสาขาวิชาอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ และแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาทางไกลกับผู้เชี่ยวชาญในระดับนานาชาติ

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทาง https://forms.gle/bBf59DLHp1VYcNTY8 หรือ email: Wannaprapha.suk@stou.ac.th ภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2564 เวลา 17.00 น. โดยผู้เข้าร่วมการประชุมจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์หากเข้าร่วมตลอดการประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุม