อบรมเชิงปฏิบัติการ e-Module and Infographics

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แบบเปิดของซีมีโอ (SEAMEO SEAMOLEC) มีกำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Learning Material Development เรื่อง e-Module and Infographics ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยวิทยากรจาก SEAMEO SEAMOLEC และใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรม ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม…

Continue Readingอบรมเชิงปฏิบัติการ e-Module and Infographics

End of content

No more pages to load