ครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้

มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Open University) แต่เดิมชื่อ Shanghai Television University  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. ๑๙๖๐ เมื่อมหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนใช้การศึกษาแบบเปิดและการศึกษาทางไกลโดย ICT เป็นหลัก กระทรวงศึกษาธิการได้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็นมหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้ในปี ค.ศ. ๒๐๑๒ มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้จัดการเรียนการสอนระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี ปัจจุบันมีนักศึกษากว่า ๘๐,๐๐๐ คน หากนับแต่แรกเริ่มมีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า ๕๕๐,๐๐๐ คน  มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้มุ่งเน้นการสร้างระบบการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมการเรียนรู้ให้แก่นครเซี่ยงไฮ้ ได้พยายามขยายกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าศึกษาไปยังผู้พิการ ผู้สูงวัย ผู้ต้องขัง เกษตรกรใหม่…

Continue Readingครบรอบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยเปิดเซี่ยงไฮ้