โครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้เสนอทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้แก่ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาหรือมหาวิทยาลัย หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยทุนการศึกษาที่มอบให้แก่ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2565 มีจำนวน 13…

Continue Readingโครงการทุนการศึกษา ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS)

End of content

No more pages to load