AUN จัดฝึกปฏิบัติ การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network: AUN) ร่วมกับ Deusto International Tuning Academy จัดฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวางแผนการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย จุดประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับสาขาวิชาสามารถออกแบบและจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพด้วยแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรายละเอียดการฝึกปฏิบัติฝึกในเวลา 12 ชั่วโมง และ ฝึกนอกเวลา 8 ชั่วโมงทุกวันอังคาร และ วัพฤหัสบดี เวลา 18.00 -19.30 น.แบ่งผู้เรียนเป็น 3 รุ่น รุ่นที่ 1:…

Continue ReadingAUN จัดฝึกปฏิบัติ การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในมหาวิทยาลัย

ทุน British Council สะเต็มศึกษาสำหรับสตรี

British Council มอบทุนการศึกษาให้แก่สตรีในสาขาวิชาสะเต็มศึกษา โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร 19 แห่ง คุณสมบัติเราตามหาผู้สมัครรับทุนหญิงที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ เป็นพลเมืองหรือผู้พำนักในประเทศตามเกณฑ์ของโครงการนี้ ในทวีปอเมริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รวมถึงประเทศไทย)สามารถศึกษาในระบบแบบเต็มเวลาในสหราชอาณาจักรในปีการศึกษา กันยายน/ตุลาคม 2564 - 2565มีความต้องการการช่วยเหลือทางการเงินได้รับปริญญาตรีในสาขาที่จะต่อยอดไปยังสาขาวิชาที่เลือกเรียนต่อในมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก ของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร ขณะนี้หรือเมื่อจบรายวิชาปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษปฏิบัติหน้าที่ มีประสบการณ์ หรือมีความสนใจสาขาวิชาที่เลือกกระตือรือร้นในสาขาวิชาที่เรียน และพร้อมที่จะร่วมกิจกรรมในฐานะศิษย์เก่าทุนบริติช เคานซิล ประโยชน์หลักที่ได้รับจากทุน เกียรติภูมิทางวิชาการ - มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรหลายแห่งเป็นผู้นำในวิชาสะเต็มศึกษาการสนับสนุนทางการเงิน ได้แก่ ค่าเทอม ค่าเดินทาง…

Continue Readingทุน British Council สะเต็มศึกษาสำหรับสตรี

International Virtual Symposium on Research, Industry and Community Engagement

Universiti Teknologi MARA (UiTM) ประเทศมาเลเซีย มีกำหนดจัดประชุม International Virtual Symposium on Research, Industry and Community Engagement (RICE Symposium 2021) ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 โดยมีหัวข้อในการประชุม คือ '1 Lecturer, 1 Industry' และมีหัวข้อย่อย ดังนี้…

Continue ReadingInternational Virtual Symposium on Research, Industry and Community Engagement