ข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ. 2023

ด้วยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency - JICA) เปิดรับข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ประจำงบประมาณรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ. 2023 (เมษายน 2566 - มีนาคม 2567) โดยมีรูปแบบและข่าวสารและสาขาความร่วมมือเป้าหมาย ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์…

Continue Readingข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น ค.ศ. 2023

นโยบายและมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงของเวียดนาม

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ ฮานอย ได้แจ้งให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมทราบเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงของเวียดนาม และข้อพิจารณาของกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมขอส่งเรื่อง นโยบายและมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงของเวียดนาม เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ที่ลิงก์ https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2022/04/นโยบายและมาตรการสำหรับขาวต่างชาติที่มีทักษะสูงของเวียดนาม.pdf

Continue Readingนโยบายและมาตรการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีทักษะสูงของเวียดนาม

EAFAE Webinar: Reflections on the Elderly: Lessons Learned from Diverse Activities

East Asia Federation for Adult Education (EAFAE: อีเฟ่) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นเจ้าภาพจัด Webinar ในหัวข้อ Reflections on the Elderly: Lessons Learned from Diverse…

Continue ReadingEAFAE Webinar: Reflections on the Elderly: Lessons Learned from Diverse Activities

End of content

No more pages to load