ทุนรัฐบาลฮังการี 2022-2023

รัฐบาลฮังการีประกาศให้ทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2022-2023 เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ณ สถาบันอุดมศึกษาในประเทศฮังการี คุณสมบัติเบื้องต้น1. มีสัญชาติไทย2. เกิดก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 25473. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum มาก่อน (ยกเว้น ผู้ที่เคยได้รันทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาตรีสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้ และผู้ที่เคยได้รับทุนเพื่อศึกษาในระดับปริญญาโทสามารถสมัครขอรับทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกได้) ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ https://apply.stipendiumhungaricum.hu/ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 มกราคม 2565 เอกสารต้นเรื่อง: https://dia.stou.ac.th/wp-content/uploads/2021/11/news108.pdf

Continue Readingทุนรัฐบาลฮังการี 2022-2023

ทุนฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics

รัฐบาลอินเดียประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics ภายใต้โครงการ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) ระหว่างวันที่ 7 กุมภาพันธ์ - 18 มีนาคม 2564 ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าวรวมถึงสูตรอื่น ๆ ในโครงการ และดำเนินการสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่เว็บไซต์ https://www.itecgoi.in/e-itec ทั้งนี้ โปรดส่งสำเนาใบสมัครออนไลน์พร้อมหนังสือเสนอชื่อจากหน่วยงานต้นสังกัดไปยังอีเมล pi.khemthong@mfa.mail.go.th…

Continue Readingทุนฝึกอบรมออนไลน์ หลักสูตร Data Science and Big Data Analytics

โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) แจ้งว่า สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะผู้ประสานงานกลางระหว่างไทยกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency: IAEA) ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับประเทศ รอบปี 2567-2568 โดยโครงการความร่วมมือเชิงวิชาการ หรือ Technical Cooperation (TC) เป็นกลไกหลักที่ IAEA ใช้สำหรับประสานความร่วมมือและให้การสนับสนุนประเทศสมาชิกด้านการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสีในสาขาต่าง ๆ เช่น การเกษตร การแพทย์ อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อมและโภชนาการ พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นให้แก่ประเทศสมาชิกเพื่อการพัฒนาตามประเด็นหัวข้อที่แต่ละประเทศได้ลดับความสำคัญให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ผลที่ได้จากโครงการนี้…

Continue Readingโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ