Age-Friendly University

ทีมวิจัยและคณาจารย์ มสธ. ร่วมรับฟังข้อมูลเครือข่าย Age-Friendly University (AFU) เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ด้วย University of the Philippines Open University (UPOU) ซึ่งเป็นเครือข่าย Age-Friendly…

Continue ReadingAge-Friendly University

กองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF)

สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง (Mekong-Institute: MI) ในฐานะผู้ประสานงานหลักและผู้บริหารจัดการกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน MKCF ครั้งที่ 5 สาขาที่กองทุน MKCF ให้ความสำคัญ มีจำนวน 7 สาขา ได้แก่ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเกษตรและการพัฒนาชนบทโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสิ่งแวดล้อม…

Continue Readingกองทุนความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation Fund: MKCF)

End of content

No more pages to load