การบรรยายพิเศษ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม”

ด้วยมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัยให้ทันสมัย และเล็งเห็นว่าการเป็นมหาวิทยาลัยวัยที่สามของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการรองรับการปรับตัวสำหรับการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ของคนในยุคนี้ จึงได้มอบหมายให้สถานวิเทศสัมพันธ์จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “มหาวิทยาลัยวัยที่สาม” เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยวัยที่สามให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มสธ. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมหาวิทยาลัยได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์ ดร.อาชัญญา รัตนอุบล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

Continue Readingการบรรยายพิเศษ “แนวคิดการจัดการมหาวิทยาลัยวัยที่สาม”

End of content

No more pages to load