มสธ. ร่วมสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก กับ Times Higher Education และ สป.อว.

วันที่ 21 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ แผน เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนมพัทธ์ สมิตานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทนเข้าร่วมการจัดทำสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (Depth Discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช…

Continue Readingมสธ. ร่วมสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก กับ Times Higher Education และ สป.อว.

ศ.เกียรติคุณ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก การประชุมนานาชาติ หัวข้อ New Norms & Emotional Well-being

มหาวิทยาลัยเปิดมาลเซีย (Open University of Malaysia: OUM) จัดการประชุม DIGITAL TRANSFORMATION FOR A BETTER FUTURE IN EDUCATION เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 มีผู้เข้าประชุมจากประเทศต่าง…

Continue Readingศ.เกียรติคุณ ดร. บุญทิพย์ สิริธรังศรี ได้รับเชิญเป็นองค์ปาฐก การประชุมนานาชาติ หัวข้อ New Norms & Emotional Well-being

End of content

No more pages to load