แบบสอบถาม วิจัย “A STUDY OF LIFESTYLE AND TRAVEL BEHAVIOUR AMONG HIGH-INCOME SENIOR TOURIST OF THAILAND TO MALAYSIA”

สถาบันความเป็นเลิศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (Institute of Business Excellence, Universiti Teknologi MARA: IBE-UiTM) ประเทศมาเลเซีย ดำเนินการวิจัยในหัวข้อ “A STUDY OF LIFESTYLE AND TRAVEL BEHAVIOUR AMONG HIGH-INCOME SENIOR TOURIST OF THAILAND TO MALAYSIA” เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวประเทศมาเลเซียของนักท่องเที่ยวคนไทยที่มีรายได้สูงในช่วงหลังสถานการณ์โควิด สถานวิเทศสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ผู้ที่มีอายุมากกว่า 55…

Continue Readingแบบสอบถาม วิจัย “A STUDY OF LIFESTYLE AND TRAVEL BEHAVIOUR AMONG HIGH-INCOME SENIOR TOURIST OF THAILAND TO MALAYSIA”