มสธ. ร่วมกับ ซีโมเลค จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Learning Material Development

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แบบเปิดของซีมีโอ ซีโมเลค (SEAMEO SEAMOLEC) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ Digital Learning Material Development เรื่องการจัดทำ Whiteboard Animation ด้วยโปรแกรม Explee เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ผู้เรียนในยุคดิจิทัลสามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ…

Continue Readingมสธ. ร่วมกับ ซีโมเลค จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Learning Material Development

End of content

No more pages to load