มสธ. ร่วมกับ ซีโมเลค จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Learning Material Development

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกับศูนย์การเรียนรู้แบบเปิดของซีมีโอ ซีโมเลค (SEAMEO SEAMOLEC) จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบออนไลน์ Digital Learning Material Development เรื่องการจัดทำ Whiteboard Animation ด้วยโปรแกรม Explee เมื่อวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2564 ผู้เรียนในยุคดิจิทัลสามารถเข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เหมือนโลกอยู่เพียงปลายนิ้ว นักเรียน นักศึกษา ในปัจจุบันต้องการให้ผู้สอนนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาปรับใช้ในห้องเรียน วิธีการเรียนการสอนและการทำงานเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เกิดศัพท์ใหม่ ๆ…

Continue Readingมสธ. ร่วมกับ ซีโมเลค จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Learning Material Development