การสัมมนาวิชาการ Engaging Ageing 2021: The Future of Ageing and the Silver Economy

มหาวิทยาลัยดับลินซิตี (Dublin City University: DCU) โดย DCU Age-Friendly มีกำหนดจัดสัมมนาวิชาการออนไลน์ระดับนานาชาติสำหรับภาคอุตสาหกรรม หัวข้อ Engaging Ageing 2021: The Future of Ageing and the Silver Economy ในวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ปฏิบัติได้แลกเปลี่ยนแนวทางในการคว้าโอกาสจากปัญหาการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่องานวิจัยทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงพหุวิทยาการ ภายใต้หัวข้อดังต่อไปนี้ วิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี (Science/Technology)การเงิน…

Continue Readingการสัมมนาวิชาการ Engaging Ageing 2021: The Future of Ageing and the Silver Economy