เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2565-2566

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสจะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (Franco-Thai Cooperation Programme in Higher Education and Research/Franco-Thai Mobility Programme/ PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ. 2565-2566 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม - 30 กรกฎาคม 2564 โดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ และรัฐบาลฝรั่งเศสจะสนับสนุนงบประมาณให้แก่โครงการที่ได้รับการคัดเลือกตามรายละเอียดและอัตราที่ระบุไว้ใน Call for Proposals…

Continue Readingเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2565-2566