COL ตีพิมพ์หนังสือ Technology-Enabled Learning: Policy, Pedagogy and Practice

Commonwealth of Learning (COL) ได้ตีพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ Technology-Enabled Learning: Policy, Pedagogy and Practice ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารการศึกษาในการทบทวนรูปแบบการเรียนการสอนในยุคหลัง COVID-19 หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมงานวิจัยและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน (Technology-Enabled Learning: TEL) ภายใต้การสนับสนุนของ COL ในระยะเวลา…

Continue ReadingCOL ตีพิมพ์หนังสือ Technology-Enabled Learning: Policy, Pedagogy and Practice

End of content

No more pages to load