ASEAN – U.S. Science Prize for Women 2021

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนเชิญชวนประเทศสมาชิกอาเซียนส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN - U.S. Science for Women 2021 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการค้นหานักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีความสามารถและมีผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "With women's strength and talent, the world will move securely…

Continue ReadingASEAN – U.S. Science Prize for Women 2021

End of content

No more pages to load