ASEAN – U.S. Science Prize for Women 2021

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนเชิญชวนประเทศสมาชิกอาเซียนส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรม ASEAN - U.S. Science for Women 2021 โดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการค้นหานักวิทยาศาสตร์หญิงที่มีความสามารถและมีผลงานโดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมในระดับภูมิภาค ภายใต้แนวคิด "With women's strength and talent, the world will move securely and sustainably" ความเข้มแข็งและปัญญาของสตรีที่จะทำให้โลกก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน หัวข้อในปี 2564 คือ Clean Air and Clean…

Continue ReadingASEAN – U.S. Science Prize for Women 2021