AAOU Journal ได้รับบรรจุเข้าฐาน Scopus

สมาคมมหาวิทยาลัยเปิดแห่งเอเชีย (Asian Association of Open Universities: AAOU) เชิญชวนส่งบทความตีพิมพ์ใน AAOU Journal ซึ่งได้รับบรรจุเข้าฐาน Scopus แล้ว AAOU Journal (AAOUJ) เป็นวารสารที่ตีพิมพ์บทความที่ผ่านกระบวนการประเมินคุณภาพของบทความ เกี่ยวกับข้อมูล ความรู้ พัฒนาการทางทฤษฎี หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของการศึกษาแบบเปิดและการศึกษาทางไกล เป้าหมายและขอบเขต AAOUJ มุ่งหวังที่จะเป็นเวทีสำหรับนักวิชาการเพื่อแบ่งปันงานวิจัยและความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาแบบเปิดและการศึกษาทางไกล และเพื่อสร้างชุมชนการวิจัยที่มีชีวิตชีวาของผู้นำด้านการศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บทความที่ส่งไปยังวารสารอาจเป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ กรณีศึกษา…

Continue ReadingAAOU Journal ได้รับบรรจุเข้าฐาน Scopus