International Day of the Girl (11 October)

ในโอกาสวันเด็กหญิงแห่งโลก ประจำปี 2563 Permanent Mission of Bulgaria to the UN, ITU, WIPO และ UNESCO เชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เรื่อง ความเสมอภาคทางเพศ ในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม:ขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 วันพุธที่…

Continue ReadingInternational Day of the Girl (11 October)

End of content

No more pages to load