รางวัล UNESCO-Japan Prize on ESD ประจำปี 2564

องค์การยูเนสโกประกาศมอบรางวัล UNESCO-Japan Prize on Education for Sustainable Development (ESD) ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล ให้กับสถาบัน องค์กร หรือบุคคลที่จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Education for Sustainable Development: ESD) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันให้เกิดการขยายการดำเนินงานด้านการศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับ และส่งเสริมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินจำนวน 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ พร้อมทั้งได้รับเชิญให้เข้าร่วมเครือข่ายระดับโลกด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD for 2030…

Continue Reading รางวัล UNESCO-Japan Prize on ESD ประจำปี 2564

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอิตาลีที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลอิตาลี

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยเกี่ยวกับข้อรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอิตาลีที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลอิตาลี และได้ส่งรายชื่อของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในอิตาลีหรืออาจารย์ชาวอิตาลีที่เข้ามาทำงานในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยสารมารถสืบค้นข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ https://www.universitaly.it/index.php/public/accreditamentoAnvur

Continue Reading รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาอิตาลีที่ได้รับรองวิทยฐานะจากรัฐบาลอิตาลี

Invitation to Contribute on SEAMEO ODL Articles

SEAMEO Regional Open Learning Centre (SEAMOLEC) ได้เชิญชวนมหาวิทยาลัยซึ่งเป็น SEAMOLEC Governing Board สนับสนุนการเขียนบทความ SEAMOLEC Open and Distance Learning (ODL) Articles เพื่อลงบนเว็บไซต์ของ SEAMOLEC (https://seamolec.org)  โดยมี Writing Guidelines ดังนี้ Southeast Asian Ministers of Education…

Continue Reading Invitation to Contribute on SEAMEO ODL Articles