NEAS Australia: Thailand Workshop Series 2022

เวิร์คช็อปสำหรับคุณครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ผู้บริหาร และคุณครูวิชาอื่นที่สนใจการสอนภาษาอังกฤษ NEAS Australia หน่วยงานประกันคุณภาพด้านการสอนภาษาอังกฤษของออสเตรเลีย จะจัดงานเวิร์คช็อปออนไลน์สำหรับผู้บริหารสถาบันภาษาอังกฤษ และครูผู้สอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ด้านการศึกษา ระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยhttps://youtu.be/AWAjfMBLKCsเวิร์คช็อปครั้งนี้จะจัดขึ้นพร้อมกันในสองหัวข้อคือ Quality Management of English Language…

Continue ReadingNEAS Australia: Thailand Workshop Series 2022

ASAIHL International Conference 2022

ตามที่ Universiti Putra Malaysia ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ASAIHL International Conference 2022 หัวข้อ "Emerging Infectious Diseases: A Recurrent Threat to Human Society" เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินการในการแก้ไขปัญหาต่าง…

Continue ReadingASAIHL International Conference 2022

End of content

No more pages to load