การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น ได้รายงานเกี่ยวกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส ประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสถาบัน EMPA งานวิจัยของสถาบันฯ และการแสดงความสนใจที่จะมีความร่วมมือกับไทยในด้านอาหารและการแพทย์ โดยกระทรวงการต่างประเทศขอให้พิจารณาความเป็นไปได้ในการแสวงหาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยหรือด้านอื่น ๆ ร่วมกับสถาบัน EMPA รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน EMPA มีดังนี้ สถาบัน…

Continue Readingการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน The Swiss Federal Laboratories for Material Science and Technology (EMPA) ของสมาพันธรัฐสวิส

ทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2565

รัฐบาลออสเตรียประสงค์จะมอบทุน Ernst Mach-Grant – ASEA-UNINET ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEA-UNINET) ให้แก่นักศึกษา บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา และบุคคลทั่วไปของประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรียที่เป็นสมาชิกเครือข่าย ASEA-UNINET โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ทุนศึกษาในระดับปริญญาเอก (PhD-Grant) สำหรับบุคคลทั่วไป ระยะเวลา 36 เดือนทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post-doc Grant) สำหรับคณาจารย์และนักวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เป็นสมาชิกเครือข่าย…

Continue Readingทุนรัฐบาลออสเตรีย ประจำปี 2565

The 2021 STI Joint Call for Proposals: Sustainable Food Production and Climate Change: Resilience & Adaptation

Southeast Asia-Europe Joint Funding Scheme (JFS) เปิดรับข้อเสนอวิจัยครั้งที่ 7 ด้านการผลิตอาหารแบบยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยมีข้อกำหนดให้ทุนวิจัยแก่ภาคีความร่วมมือ 3 ฝ่ายจากยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ประเด็นหลักในการวิจัยครอบคลุม เรื่องดังต่อไปนี้ Sustainable Food Production: nanotechnologies supporting sustainablity food productionClimate Change: Resilience and Adaptation: social science and…

Continue ReadingThe 2021 STI Joint Call for Proposals: Sustainable Food Production and Climate Change: Resilience & Adaptation