การประชุมผู้ประสานงาน OU5 ครั้งที่ 1/2564

การประชุมผู้ประสานงาน OU5 ครั้งที่ 1/2564

นางรัตน์ทิพย์ ผูกเกษร หัวหน้างานพัฒนาความเป็นสากล สถานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้ประสานงาน OU5 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 โดยเป็นการประชุมออนไลน์ ซึ่ง UPOU เป็นเจ้าภาพ โดยมีผู้ประสานงานของแต่ละสถาบัน OU5 เข้าร่วมด้วยรวม 5 คน ได้แก่

1) Lidwina Sri Ardiasih จาก UT
2) Mạc Vân จาก HOU
3) Margaret Suarez จาก UPOU
4) Rattip Phukkeson จาก STOU
5) Thirumeni Subramaniam จาก OUM

ในปีนี้ OU5 ตกลงทำโครงการร่วมกัน จำนวน 11 เรื่องตามที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เสนอ และโครงการพิเศษซึ่งเสนอโดยอธิการบดี UPOU จำนวน 1 โครงการ ในปีนี้ มสธ. เข้าร่วมวิจัย จำนวน 6 โครงการ และโครงการพิเศษ จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดดังนี้

โครงการ (จำนวน 4 โครงการ)

 1. Benchmark Projects
  • (Research, Teaching & Learning, Quality Assurance, Student Services, etc.)
   STOU – Asst. Prof. Dr. Anothai Ngamvichaikit, Acting Vice-President for Research and Innovation
   OUM – Dr. Mohd Nazri Mohd Noor from Business and Management Cluster
   UPOU – Asst. Prof. Mari Anjeli Crisanto from the Faculty of Information and Communication Studies
  • (Teaching Learning & Student Service)
   UT – Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, M.Ed., Ph.D. (Head of the Center for Quality Assurance)
   UPOU – Director Yasele Irene Angela Yambao, Office of Student Affairs, Office of the Vice-Chancellor for Academic Affairs,
   – Dr. Joane V. Serrano, Director of Office of Public Affairs and Office of Gender Concerns and
   – Ms. Margaret Suarez, University Researcher, Faculty of Information and Communication Studies
 2. Non-degree curriculum credit bank transfer
  UT – Dr. Ernik Yuliana, S.Pi., M.T. (Lecturer at the Faculty of Science and Technology)
  STOU – Prof. Dr. Sumalee Sungsri, STOU Expert in Distance Education -Assoc. Prof. Dr. Niranart Sansa, Dean of School of Educational Studies
 3. OU5 Course Recognition and Alignment
  UT – Dr. Ernik Yuliana, S.Pi., M.T. (Lecturer at the Faculty of Science and Technology)
  UPOU – Dr. Melinda F. Lumanta, Vice Chancellor for Academic Affairs
 4. Current Opportunities and Risks in Open Universities
  UT – Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si. (Head of Human Resource Development Unit)
  UPOU – Dr. Melinda dP. Bandalaria (Chancellor)

โครงการวิจัย (จำนวน 7 โครงการ)

INSTITUTIONAL RESEARCH (จำนวน 4 โครงการ)

 1. An Aging Society: an opportunity to distance education
  STOU – Asst. Prof. Dr. Phisit Nadprasert, Deputy Director of the Institute for Research and Development
  UPOU – Dr. Alexander G. Flor, Dean of Faculty of Information and Communication Studies
  –  Ms. Margaret Suarez, University Researcher, Faculty of Information  and Communication Studies
 2. Governance and Management in OU5 universities
  UT
  – Adrian Sutawijaya, S.E., M.Si. (Head of Procurement of Goods and Services Unit)
  UPOU – Dr. Primo Garcia, Dean of Faculty of Management and Development Studies
  – Mr. Larry N. Cruz, Faculty of Management and Development Studies   
  – Ms. Margaret Suarez, University Researcher, Faculty of Information and Communication Studies
 3. Building Competency-based learning with Distance Education in Post Covid-19 Era
  STOU – Assoc. Prof. Dr. Sarisak Soontornchai, Faculty Member of School   of Health Science
  HOU – Dr. Tran Thi Lan Thu, Director of E-learning Training Center
  UT – Dr. Sri Wahyu Krida Sakti, S.H., M.Si. (Lecturer at the Faculty of Law, Social, and Political Science) & team
  UPOU – Faculty members from the Faculty of Education
 4. Online Student Assessment: Lesson Learned from Covid-19
  STOU – Dr. Anusorn Koedsri, Faculty Member of the Office of Registration, Records and Evaluation
  HOU – Dr. Dinh Tuan Long, Director of Technology and Learning Material Center
  UT – Heru Widiatmoko, Ph.D. (Staff at the Examination Center) & team
  OUM – Dr. Harvinder Kaur from Centre for Learning Technology
  UPOU – Dr. Joane V. Serrano, Director of Office of Public Affairs and Office of Gender Concerns
  – Yasele Irene Angela Yambao, Office of Student Affairs, Office of  the Vice-Chancellor For Academic Affairs
  – Ms. Margaret Suarez, University Researcher, Faculty of Information and Communication Studies

ASEAN STUDIES (จำนวน 3 โครงการ)

 1. Tourism Recovering Strategy after Covid-19 crisis
  STOU – Assoc. Prof. Dr. Ranee Esichaikul, Faculty Member of School of Management Science
  HOU – Dr. Vu An Dan, Deputy Dean of Faculty of Tourism
  UPOU – Dr. Maripres U. Sarinas (FMDS)
 2. Gender Studies in ASEAN
  HOU
  – Dr. Le Thi Minh Thao, Lecturer of Department for Scientific  Research and External Relations
  UPOU – Dr. Grace Alfonso (FMDS)
 3. MOOCs for ASEAN Studies
  UT
  – Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D. (Head of the Center for Research and Innovations)
  UPOU – Dr. Jean A. Saludadez (FMDS)

โครงการพิเศษ (จำนวน 1 โครงการ)

 1. University of the Future เสนอโดย UPOU

OU5 คือ การรวมตัวกันของ 5 มหาวิทยาลัยเปิดใน ASEAN ประกอบด้วย

 1. มหาวิทยาลัยเปิดมาเลเซีย (Open University Malaysia: OUM)
 2. มหาวิทยาลัยเปิดแห่งอินโดนีเซีย (Universitas Terbuka: UT)
 3. มหาวิทยาลัยเปิดฮานอย (Hanoi Open University: HOU)
 4. มหาวิทยาลัยเปิดแห่งมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ (The University of the Philippines Open University: UPOU) และ
 5. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)

โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ทำโครงการและงานวิจัยร่วมกัน จะมีการประชุมแบบเผชิญหน้าร่วมกันปีละ 2 ครั้ง โดยเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

Leave a Reply