ProGRANT Thailand 2021

ProGRANT Thailand 2021

German Academic Exchange Service (DAAD), Dialogue on Innovative Higher Education Strategies (DIES) และ the National Science and Technology Development Agency (NSTDA) มีกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกให้นักวิจัยและผู้ถือวุฒิปริญญาเอกเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนวิจัยทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการจะแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังนี้

  1. เรียนออนไลน์ด้วยตนเอง (22 มีนาคม – 9 เมษายน 2564)
    ผู้ได้รับเลือกให้เข้าร่วมประชุม 100 คน หลังจากเรียนออนไลน์ด้วยตนเองแล้ว จะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัยจำนวน 3 หน้า เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธ์อบรมในช่วง 2-4 จำนวน 30 คน
  2. สัมมนาครั้งที่ 1 ทางไกลผ่านโปรแกรม Zoom (17 พฤษภาคม – 20 พฤษภาคม 2564)
  3. เรียนผ่าน E-Learning Module (พฤษภาคม – สิงหาคม 2564)
  4. สัมมนาครั้งที่ 2 (18 ตุลาคม – 22 ตุลาคม 2564) จัดที่ประเทศไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร

• มีวุฒิระดับปริญญาเอกหรือประสบการณ์การวิจัยที่เทียบได้
• สังกัดหน่วยงานวิจัยหรือสถานศึกษาในไทย ลาว กัมพูชา หรือเมียนมา
• มีทักษะภาษาอังกฤษทั้งการเขียนและการพูดในระดับดีเยี่ยม
• อยู่ในช่วงเริ่มต้นหรือช่วงกลางของอาชีพนักวิจัย

ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

หากได้รับเลือกเข้าประชุม มีค่าลงทะเบียนซึ่งครอบคลุมการอบรมทั้ง 4 ช่วง จำนวน 300 ยูโร ผู้จัดจะสนับสนุนทุนบางส่วน โดยผู้เข้าร่วมประชุมหรือต้นสังกัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางเอง

ช่วงเวลารับสมัคร 20 พฤศจิกายน 2563 – 15 มกราคม 2564


เอกสารดาวน์โหลด

Call for Applications
Go to Application Form

Leave a Reply