รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ เข้าร่วมประชุม SEAMOLEC Governing Board Meeting

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ SEAMOLEC หรือ Governing Board Meeting (GBM) เป็นกิจกรรมประจำปีที่สำคัญกิจกรรมหนึ่งสำหรับทุกองค์กรภายใต้ศูนย์ SEAMEO รวมทั้งศูนย์ SEAMOLEC ด้วย การประชุมดังกล่าวเป็นเวทีสำหรับทบทวนการดำเนินการกิจกรรมในรอบปีที่ผ่านมา และหารือเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีต่อไป อีกทั้งเป็นการเน้นย้ำการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาศาสตร์ และการศึกษาของศูนย์ SEAMOLEC อีกด้วย ปีนี้เป็นปีแรกที่ SEAMOLEC จัดการประชุม GBM ทางออนไลน์ เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันทำให้การเดินทางระว่างประเทศไม่สะดวกนัก การประชุมออนไลน์ GBM จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 13…

Continue Readingรองศาสตราจารย์ ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์ เข้าร่วมประชุม SEAMOLEC Governing Board Meeting